linux常用Shell命令
jf wang Lv7
 • 找出指定文件夹下指定类型的所有文件,并全部删除
  1
  find /home/user/mydir -name *.png | xargs rm -f
 • cmake 安装后,如何卸载
  1
  xargs rm < install_manifest.txt
 • tcpdump 取得HTTP(非HTTPS)的GET请求header
  1
  tcpdump -i br-lan tcp and host wechat.xhlroi.com and 'tcp[((tcp[12:1] &0xf0) >> 2):4] = 0x47455420' -vv
 • 本文标题:linux常用Shell命令
 • 本文作者:jf wang
 • 创建时间:2021-01-18 14:07:48
 • 本文链接:https://www.wangjunfeng.com.cn/2021/01/18/linux-cmd/
 • 版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!