NSQ的部署

作者 bluse wang 日期 2019-07-15
NSQ
NSQ的部署

原料

  • 系统:FreeBSD 12

安装

1
pkg install nsq

编写配置文件

应用配置文件

/usr/local/etc/rc.d/下找到对应的服务管理脚本。

会看到下面的头部:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#!/bin/sh

# $FreeBSD: branches/2019Q2/net/nsq/files/nsqd.in 454856 2017-11-24 23:17:50Z dbaio $
#
# PROVIDE: nsqd
# REQUIRE: LOGIN
# KEYWORD: shutdown

# Add the following lines to /etc/rc.conf to enable nsqd:
# nsqd_enable="YES"
# nsqd_args="<set as needed>"

在此将

1
2
# nsqd_enable="YES"
# nsqd_args="<set as needed>"

改为:

1
2
nsqd_enable="YES"
nsqd_args="--config=/usr/local/etc/nsqd.conf"

启动

service nsqd start